09 Eylül 2011

NEDİR BU KOBİ?

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler yani kısaca KOBİ olarak adlandırdığımız işletmelerin resmi tanımı, önceleri birden çok kurum tarafından oluşturulduğu için farklılık gösteriyordu.Ancak bu durum özellikle sağlanmak istenen finansal destekler ve AB ile işbirliği gibi konularda sıkıntılar yarattığından Bakanlar Kurulu’nun 2005/9617 sayılı kararı ile 18 Kasım 2005 tarihinde aşağıdaki kriterlerle sabitlendi. Buna göre; önce “işletme” tanımı belirlendi ve yasal statüsü ne olursa olsun , bir veya birden çok gerçek veya tüzel kişiye ait olup bir ekonomik faaliyette bulunan birimlere işletme denilmesi uygun görüldü.

250’den az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 Milyon TL’yi aşmayan ekonomik birimler ise Küçük ve Orta Boy İşletmeler (KOBİ) olarak adlandırıldı.

KOBİ ‘leri de kendi içinde sınıflandıran Bakanlar Kurulu, bu sınıflandırmayı yapabilmek için de aşağıdaki kriterleri belirledi. Böylelikle;
• 10 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 1 milyon YTL’yi aşmayan çok küçük ölçekli işletmelere Mikro İşletme,
• 50 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 5 milyon YTL’yi aşmayan işletmelere Küçük işletme
• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu 25 milyon YTL’yi aşmayan işletmelere ise Orta Büyüklükteki İşletme dendi.

KOBİ tanımları her ne kadar bu kriterlerle sabitlenmiş olsa da bankalar, müşterilerini segmente ederken farklı kriterleri baz alabilmekte ve işletmelere bu paralelde finansal destek sağlayabilmektedirler.
Ülkemizin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı kurulmuştur.Kuruluşun kısa adı KOSGEB’dir.

KOSGEB genellikle, KOBİ’lere sağladığı ödeme kolaylığı olan faiz indirimli finansal desteklerle gündeme gelse de aslında sanayide araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji Merkezlerinin kurulması böylece sanayi ve üniversite işbirliğinin kuvvetlendirilmesi,KOBİ’lerin değişik sektörlerdeki yatırımlarını yönlendirmelerine yardımcı olacak İhtisas Merkezlerinin kurulması,uluslararası düzeyde mal üretimi gerçekleştirilmesi,girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,işletme içerisindeki eğitim,üretim,yönetim,yatırım ve planlama faaliyetlerinde bilgi ve beceri yönünden gelişme ve güçlenmenin sağlanması gibi konularda da işletmelere katkıda bulunur.

KOBİ segmentinde yer alan işletmeler gerek Dünya’da gerekse Türkiye’de ekonominin canlı kalmasında büyük etken teşkil etmekte olduğundan yurtiçi ve yurtdışı kaynakların odak noktası haline gelmişlerdir.Bu anlamda her geçen gün, KOBİ’lerin hedef kitle olarak seçildiği pek çok proje geliştirilmektedir.

1 yorum: